Дисова награда Ђорђу Нешићу

14. март 2018.

Ердабовски песник Ђорђе Нешић добио је још једну престижну награду у Србији. Овога пута реч је о Дисовој награди, коју му је доделио жири: Радивоје Микић, Никола Вујчић и Јана Алексић.

Како српски медији јављају, жири своју одлуку образлаже следећим речима: „…жи­ве­ћи у са­свим спе­ци­фич­ним окол­но­сти­ма… Ђор­ђе Не­шић је по­стао пе­сник ко­ји у пра­вом сми­слу из­ра­жа­ва све ди­мен­зи­је на­ци­о­нал­не суд­би­не. Ме­сто Ђор­ђа Не­ши­ћа у са­вре­ме­ној срп­ској књи­жев­но­сти је уто­ли­ко осо­бе­но што је он мо­жда је­ди­ни ус­пео да у пе­снич­кој фор­ми из­ра­зи основ­не дру­штве­но-исто­риј­ске окол­но­сти у ко­ји­ма се об­рео срп­ски на­род одво­јен од ма­тич­не др­жа­ве.”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *