Nacrti i planovi

Ikonostas Saborne crkve Svetog Dimitrija u Dalju